Pursaklar Haberleri | Pursaklar Haber Portalı
Ankara 7°

Pursaklar, Köyden İlçeye Yolculuk

Pursaklar İlçesi, 06.03.2008 tarihinde 5747 sayılı kanunla kurulmuştur. Bu ilçe, coğrafi olarak Ankara'nın kuzeyine düşer ve Ankara-Çubuk arasında yer alırken, Ulus'a 12 km uzaklıktadır.

photo

Tarihçesi:

Pursaklar, Ankara'nın en eski köylerinden biridir. Osmanlı dönemine ait tapu-tahrir defterlerinde ve evkaf defterlerinde kayıtları bulunmaktadır. Köyün adı ilk olarak 1463 yılında "Busaklar" olarak geçer. Zamanla "P"ye dönüşen başındaki "B" harfi ve ardından gelen "R" harfiyle günümüze ulaşır.

1463, 1530 ve 1571 tarihli tahrir defterlerinde Pursaklar, Ankara Livası'na bağlı Çubuk kazasının bir köyü olarak kaydedilmiştir. Daha sonra Ankara'nın merkez köyleri arasına alınmıştır.

Pursaklar, 1463'te 37 hane olarak kaydedilmiş, bu hanelerin gelirinin bir kısmı Ankara Kalesi muhafızlarına, diğer kısmı ise Melike Hatun Medresesi Vakfı'na aittir. Melike Hatun, 14. yüzyılda yaşamış varlıklı bir Ankaralıdır ve çeşitli hayır eserleri bırakmıştır.

1530'daki tahrirde hane sayısı 13'e düşmüş, 7 hane Melike Hatun Medresesi Vakfı'na ayrılmıştır. 1571 tarihli deftere göre ise hane sayısı 53'e çıkmıştır, bu hanelerin gelirlerinin bir kısmı yine Melike Hatun Medresesi'ne aittir.

1901 yılına kadar ayrıntılı bilgiler bulunmamakla birlikte, Pursaklar köyü 62 haneden oluşmaktadır. Bu dönemde iki Hıristiyan hanenin varlığı da kaydedilmiştir.

Pursaklar, tarihi süreçte çeşitli dönemlerde göçler ve nüfus artışıyla şekillenmiştir. Özellikle 1960'larda yaşanan heyelan sonucu Pursaklar'ın yerleşim yeri değişmiş, yeni yerleşim alanı olarak planlanmıştır.

2008'de ilçe haline getirilen Pursaklar, bugün 159,676 kişilik bir nüfusa sahiptir. Altınova, Sarayköy ve Sirkeli ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmış, bu bölgeler Pursaklar İlçesi'ne bağlanmıştır.

Pursaklar, Ankara'nın önemli bir ilçesi haline gelmiş, hızlı bir nüfus artışı ve şehirleşme süreci yaşamıştır. Bu süreçte belediye hizmetleri de gelişmiş ve genişlemiştir.

Kaynaklar:

Hüseyin ÇINAR, Osman GÜMÜŞÇÜ, "Osmanlıdan Cumhuriyete Çubuk Kazası", Çubuk Belediyesi Yayınları, Ankara-2002

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Maliyeden Müdevver Defterler, Defter No:9

Kamil ŞAHİN, "Ankara'da Melike Hatun Vakıfları", Vakıflar Dergisi, 22. sayı, 1991

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Hicri 979 (1571) tarihli Mufassal Tahrir Defteri, Evkaf-ı Llva-i Ankara Defteri

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Arşivi, 1317 (1901) Tarihli Pursaklar Arazi ve Emlak Esas Defteri

Devlet İstatistik Enstitüsü, 1935 ve 1965 Yılı Genel Nüfus Sayımı

Bu haber 1279 kez okundu - Son Güncelleme: 13.03.2024 14:23:07

Yorumlar

Pursaklar, Köyden İlçeye Yolculuk haberi ile ilgili yazılan yorumlar